Waar de gemeente er voor haar inwoners is.

Wij vinden het normaal dat de gemeente er alles aan doet om u goed te helpen. Zo is het voor ons vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen zaken geregeld worden, wanneer het u uitkomt. Bij dienstverlening staat de vraag van mensen centraal, waarbij er wordt uitgegaan van oplossingen en mogelijkheden.

We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Het verkregen belastinggeld moet zuinig en zinvol worden besteed.

Steeds meer Hattemers nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke problemen in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, een krachtige gemeenschap en een compacte overheid.

 

Waar de gemeente met haar tijd meegaat.

We verwachten dat de gemeente dienstbaar en modern is. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. Verder zorgt de gemeente ervoor dat haar computers en ICT up-to-date zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en dat de privacy is gewaarborgd.

§  Wij gaan als gemeente samenwerken met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan en/of te bestraffen.

§  We willen dat het stadhuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.

§  Wij willen een inloopspreekuur in MFC de Marke voor laagdrempelige dienstverlening.

Waar de gemeente op een verantwoordelijke manier met belastinggeld omgaat.

Een goede financiële huishouding is in Hattem van groot belang. We willen dat duidelijk is waar uw belastinggeld aan wordt besteed. Bewoners krijgen jaarlijks online inzage in de begroting en kunnen daarna meebepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Er wordt in de begroting ook geld vrijgemaakt om initiatieven van Hattemers te ondersteunen. Verder bepaalt bij ons de maatschappelijk bijdrage de toekenning van subsidies. 

§  We willen niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Structurele uitgaven dekken wij met structurele middelen. Inkomstenmeevallers mogen niet gebruikt worden voor structurele extra uitgaven.

§  De gemeenteschuld moet worden teruggedrongen. Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën (VNG). De schuldratio en de netto schuldquote moeten op een aanvaardbaar niveau zijn.

§  Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk in de regio is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.

 

Waar wordt samengewerkt.

De inwoners van Hattem krijgen de ruimte om hun kennis in te brengen en worden hiertoe uitgedaagd. Wij vinden het belangrijk dat Hattemers de mogelijkheid krijgen om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken. Gemeentelijke taken kan de gemeente ook samen met andere gemeenten in de regio uitvoeren of uitbesteden als daarmee voordeel (efficiëntie of vermindering van kwetsbaarheid) wordt behaald.  

§  De focus op samenwerking moet meer en meer op Zwolle gericht zijn. Zwolle is een economische toplocatie in Nederland en van groot belang voor in eerste instantie de arbeidsmarkt. Verder spelen zij ook een rol als het gaat om cultuur, zorg en onderwijs. Met een dergelijke gemeente aan onze zijde kunnen wij ons geluid sterker later horen daar waar nodig.

§  De ‘nieuwe’ omgevingswet (regels voor de fysieke leefomgeving) wordt in samenspraak met de inwoners van Hattem actief tot uitvoering gebracht met als doel minder regels en eenvoudige plannen.

§  Samenwerken met belanghebbenden (o.a. ouders en bewoners ) zorgt bijvoorbeeld voor veiliger verkeerssituaties. Waar nodig willen wij een omgeving creëren met schoolzones, oversteekplaatsen en duidelijke fietspaden. Veilige oversteekplaatsen en duidelijke fietspaden stimuleren kinderen om zelfstandig of samen met klasgenoten naar school te fietsen.