Algemene Ledenvergadering VVD Hattem

Agenda: Algemene Ledenvergadering (ALV III) van de VVD Hattem

Plaats: Zoethout, de Waag 2 (hoek Stadslaan) te Hattem om 20.00 uur.

 

Aan de (ere) leden en donateurs

 

Zeer geachte leden en donateurs,

 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor bovengenoemde algemene ledenvergadering.

De agenda luidt als volgt:

1.    Opening door de voorzitter Freek Monster.

2.    Vaststellen Notulen van de ALV II van 10 oktober 2017 (bijlage).

3.    Ingekomen stukken en mededelingen.

4.    Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.

-       Presentatie van de kandidaten; ook allemaal op de foto !

-       Concept kandidatenlijst ter vaststelling (bijlage).


             -       Activiteiten voor de verkiezingen door Albert de Boer, campagneleider.

5.    Info begrotingsvergadering gemeente Hattem d.d. 6 november 2017.

-       Begroting 2018 gemeente Hattem (zie begroting in één oogopslag).

6.    Regio ontwikkelingen / Hanze verbond.

-       Bestuurlijke organisatie na de verkiezingen.

-       Samenwerking.

-       Financiële opzet.

7.    Geplande bijeenkomsten.

-       De Landelijke VVD houdt het najaarscongres op 25 november (zie MIJNVVD).

8.    Rondvraag.

9.    Sluiting.

 

Vertrouwende u allen alsdan te mogen begroeten

Namens het bestuur,

 

Piet-Hein Steinmetz, secretaris