VVD ziet toekomst van Hattem met vertrouwen tegemoet………

Voor ons ligt de laatste begroting van ons huidige college. Een begroting waar we trots op kunnen zijn en die een ieder zich graag herinnert. Een structureel en reëel sluitende begroting met daarin een teruggebrachte extra verhoging van de OZB van 5% naar 0%.  

Het waren de door de VVD van te voren gestelde doelen, waarbij zij dit college voor de zomer enkele duidelijke zoekvelden meegegeven had, om te komen tot deze stabiele begroting en lastenverlichting.

  

Een van die zoekvelden was ICT. Het doet onze fractie goed, dat door onze aanhoudende verzoeken om hier kritisch naar te kijken, het begrote bedrag hiervoor nu verlaagd is met 106.000 euro. Een goede eerste aanzet, maar we wachten daarnaast nog wel de verdere ontwikkeling van dit budget af!

  

We kunnen constateren dat de stabiliteit van onze gemeentefinanciën is toegenomen, alleen helaas de schuldpositie nog niet, en daar willen we verder aan bouwen.  

  

In de 3,5 jaar dat wij hebben mogen deelnemen aan deze coalitie, zijn er mooie dingen gebeurd. Zo hebben we onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners meer en meer betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid en hebben we ze de ruimte gegeven om eigen initiatieven te ontplooien.

 

Daarnaast belichten we hierbij een aantal resultaten:

 

 • Het afronden van de binnenstad fase1, met o.a. de restauratie van de Dijkpoort, Verkentoren en de kanteling van de Markt.
 • Detailhandelsstructuurvisie. (inclusief een uitvoeringsagenda)
 • Onderwijsvisie met een duidelijke taakstelling.
 • Een goed functionerende Participatieraad en vrijwilligersplatform.
 • De verhuizing van de bibliotheek naar de Marke.
 • Het in gezamenlijkheid tot stand gekomen kindpakket.
 • en de versterking van samenwerking met onze ondernemers op economisch en sociaal vlak.

Verder ziet onze fractie, door samen te werken met de gemeenten Zwolle en Kampen, de ontwikkelingskansen voor Bedrijventerrein H2O toenemen.

En als het gaat om zorg, doen we het in Hattem goed. We zijn in staat om steeds meer vanuit de hulpvraag maatwerk te bieden.

De onderlinge betrokkenheid tussen mantelzorger, verenigingsleven en kerken vormen een belangrijk netwerk/vangnet voor mensen met een hulpvraag.

Het Kulturhus heeft meer body gekregen nu de bibliotheek in de Marke is getrokken en onze hoop blijft gevestigd op een gezamenlijke programmering.

Dit zijn mooie resultaten van de afgelopen periode, maar de VVD heeft nog meer ambities:   

 1. Zo zien we voor onze inwoner een Hattem waar iedereen mee kan doen en niemand aan de kant staat. Waar de zorg en het onderwijs goed geregeld zijn en er voldoende woningen en werk is.  
 2. Een beter geregelde zorg, waar de hekjes om de budgetpotjes voor verschillende soorten zorg worden weggehaald. We willen meer ruimte hebben om het geld juist te kunnen besteden. Ter illustratie hierbij een voorbeeld: De Buurtsportcoach zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. Door het “meedoen” kan een bepaalde zorgvraag opgelost worden. De buurtsportcoach wordt nu echter niet betaald uit het budgetpotje zorg, maar uit het potje sport. Door ontschotting van deze budgetten kan de Buurtsportcoach vanwege het maatschappelijk resultaat eenvoudiger gefinancierd worden. 
 3. Voldoende woningen krijgen we door het uitvoeren van de plannen voor ‘t Veen en het IJsbaanterrein. Voor de VVD is duurzaam en waar mogelijk energie neutrale nieuwbouw vanzelfsprekend. 
 4. Door te focussen op zoveel mogelijk samenwerking in de Zwolse regio ontstaan er meer kansen op banen. Het Regionale Werkbedrijf zorgt door de samenwerking met onderwijs en ondernemers voor kansen voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 5. Voor een effectieve lobby voor een betere doorstroming van de A28 moeten we samen optrekken met Zwolle 
 6. Tot slot wil de VVD een Hattem waar de lasten betaalbaar zijn en in verhouding staan met de voorzieningen.  

Om het aantal voorzieningen in Hattem op peil te houden blijft de VVD daarom steeds kritisch kijken naar de keuzes die we maken en hoe en met wie wij onze ambitie willen bereiken.

  

De VVD maakt net als het college een bewuste keus om nu geen grote uitgaven meer te doen zo vlak voor het verkiezingsjaar. 

  

Onze fractie vindt dat we een nieuw te vormen coalitie niet mogen en kunnen opzadelen met tekorten. 

  

Wij weten uit ervaring hoe het is om ambities te hebben met minimaal geld. 

  

We laten echter een mooie herinnering na en zien de toekomst van Hattem met vertrouwen tegemoet!  

 

Fractie VVD Hattem, 6 november 2017