Algemene beschouwing Kadernota 2018

Afgelopen maandag 26 juni 2017 werd tijdens de raadsvergadering de Kadernota behandeld. Deze Kadernota is een doorkijkje naar de begroting van 2018. 


Zo laat de Kadernota nog veel onzekerheden en open eindjes zien. Positief is dat de De bijdragen van het rijk in de meicirculair voor Hattem gunstig uitpakt.


De fractie van de VVD beseft dat afgelopen jaren niet makkelijk zijn geweest voor onze inwoners. Financieel stonden we er niet echt goed voor en konden hierdoor de beoogde lastenverlichting, maar ook niet  alle ambities die we in ons coalitieprogramma hebben staan ten uitvoer brengen.


De VVD heeft daarom een duidelijk boodschap richting het college meegegeven voor de begroting 2018:


Indien in september de Bijdragen vanuit het Rijk net zo positief uitvallen als nu in mei, vindt onze fractie het niet meer dan normaal dat onze inwoners mee profiteren van deze meevallers en dit leidt tot lastenverlichting.

Lees hieronder het volledige betoog!

Voor ons ligt de laatste kadernota van dit college en deze coalitie. Wat zijn de 4 jaar snel voorbij gegaan en wat hebben we veel bereikt. Het college kiest in deze kadernota voor balans om Hattem sterk voor de toekomst te maken. De  VVD vindt dit een goed uitgangspunt en wil de komende jaren verder bouwen. Wij bedanken het college en de ambtenaren voor dit duidelijke stuk.


De VVD ziet, net als het college, dat deze kadernota ons een financieel perspectief met een flink aantal onzekerheden en open eindjes laat zien.


Zo laat het meerjarenbeeld van de kadernota een oplopend tekort zien. Dit wordt voornamelijk  veroorzaakt doordat we steeds minder belasting mogen heffen op ondergrondse leidingen en kabels. 

De  meicirculaire vanuit de overheid laat weliswaar een positief beeld zien, toch vindt de VVD dat we ons niet rijk mogen rekenen en dat we ook in 2018 zuinig met gemeenschapsgeld om moeten gaan.   

Focus aanbrengen is goed en draagt bij aan een positief financieel resultaat op langere termijn en geeft de balans die zoals gezegd Hattem sterk voor de toekomst maakt. 

Tijdens de commissievergadering heeft de VVD het college al enkele kansrijke zoekvelden meegegeven, waarin focus tot een positiever financieel resultaat leidt. 

Wij willen de 4 belangrijkste nogmaals benoemen.

1.    Zorg op maat

2.    Wonen en werken

3.    ICT

4.    Keuzes maken in Samenwerking.  

     Zorg op maat.

De VVD wil dat  de Hattemer de zorg krijgt die hij nodig heeft. Daarbij wil de VVD uitgaan van de concrete hulpvraag ongeacht uit welk “potje” de gevraagde hulp betaald kan worden. De discussie daarover hindert de mogelijkheid om de totale hulpvraag in een keer in beeld te brengen en op te lossen. Daarom pleit de VVD ervoor dat de ”hekjes” om de diverse potjes worden weggehaald. Op die manier kunnen alle deelhulpvragen als een geheel worden behandeld en kan er MAATWERK worden geleverd.

We verzoeken het College dan ook om te onderzoeken hoe raakvlakken buiten  het Sociaal  Domein beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Ook de subsidies in dit verband moeten worden herzien wat ons betreft.

     Wonen en werken.

Als  we onze inwoners aan Hattem willen blijven binden dan moeten we zorgen dat er voldoende woningen zijn voor verschillende doelgroepen. Er is in Hattem niet veel ruimte meer over. 

·      Assenrade nadert de laatste fase.

De VVD heeft de wethouder meegegeven om nog eens kritisch te kijken of de grondprijs  nog  marktconform is.

·      Het IJsbaanterrein is  een pracht locatie.

Deze uitgelezen kans laat de gemeente toch niet aan zich voorbij gaan?

·      Het Veen is eindelijk in beweging,

Laten we de initiatiefnemers zo goed mogelijk ondersteunen en zorgen dat dit terrein zich snel ontwikkelt tot een mooi woon/werkgebied.

·      Het bedrijventerrein H2O blijft een groot financieel risico.

Zolang voor het Hattemse plandeel geen bestemmingsplan is vastgesteld kunnen belangstellende bedrijven daar niet terecht. Deze onzekerheid vraagt om een stevige financiële reserve. 

     ICT.

De VVD heeft binnen de raad de hoge kosten van ICT en de verdeelsleutel in H2O (Hattem, Heerde en Oldebroek) verband bespreekbaar gemaakt. Er gaat  in Hattem nog steeds veel meer geld per inwoner naar ICT dan in vergelijkbare gemeenten. Deze Benchmark moet dan ook  de leidraad zijn voor het kader dat wij als Raad stellen. Onze fractie  geeft het college dan ook mee dat het bedrag voor ICT in de begroting 2018 teruggebracht moet zijn naar dit kader.

      Keuze maken in Samenwerking.

Onze fractie blijft van mening dat het enorme aantal samenwerkingsverbanden niet (altijd) bijdragen aan efficiëntie en kwaliteit. Het grote aantal vertroebelt de focus en is daardoor lang niet altijd kostenbesparend.

De VVD gaat uit van wat het beste is voor Hattem en heeft hierin al eerder, een duidelijke focus richting regio Zwolle afgegeven. Wij blijven het college hier kritisch in volgen.

Als laatste wil de VVD het volgende aan het college meegegeven voor de begroting 2018:

Indien in september de Bijdragen vanuit het Rijk net zo positief uitvallen als nu in mei, vindt onze fractie het niet meer dan normaal dat onze inwoners mee profiteren van deze meevallers en dit leidt tot lastenverlichting.

 

Fractie VVD Hattem